Nagkissa ha Sultan II

Ha dum hambuuk, in sultan nagdaak na isab kan Abunnawas pasugpatan in kissa niya makainu-inu iban makaajaib yadtu, amun nahinang kasusuban sin Sultan. Jimawab hi Abunnawas, “Iban kagaan sin atay, wahai Sultan marayaw iban masanyang…”


Diyungug sin iypun mu, wahai Sultan masanyang, in daraakun yadtu nagsuysuy ha Sultan sina’ bahawa in bata’ ba’gu yadtu namung:In babai yadtu limingkud ha kadday ku ampa inig in hipagtatabun sin bayhu’ niya. Ha waktu pagatud ku kaniya, in jantung ku kiyuba kuba.
Nangasubu in babai yadtu, “Unu awn ka dagangan mu kakana’?”

Jimawab aku, “Tuan putli’, in iypun ini hambuuk miskin, sagawa’ tagari dumatung in manga magdaragang kaibanan magukab sin kadday nila, iban kawaan ta man kaw sin kakana’ kabayaan mu.”


Limilingkud kami sambil nagsuy suy hangkarai’, sambil tagna’ ku kiyananaman in maksud ku sangat malaggu’ kaniya. Ha waktu nagukab man in manga magdaragang sin kadday nila, timindug na aku sambil kimawa’ na sin kakana’ amun tiyugun sin babai yadtu, in halga’ niya miyabut lima ngaibu dirham. Pagtukbal ku sin kakana’ diyuhal magtuy sin tuan putli’ pa magjajaga kaniya ampa simakat magtuy pa taas kaldai niya, ampa minuwi’ way misan namayta’ sin kiyabutangan niya.


Karna’ sin limandu’ luman magsabbut sin pasal siyn ha unahan sin babai amun bihadtu lingkat, dimihil aku janji’ ha manga magdaragang bahawa in siyn nila lima ngaibu’ dirham kabayaran kura ha masamut. Ampa aku minuwi’ pa bay, ha laum sin hal nahihilu sin baya’, iban ha laum sin hangka pitu way napsu ku kumaun iban di makatug.


Pagsakali dimatung na isab in Subuh. Hi Abunnawas wayna kayba’, ampa namung in Sultan, “In suy-suy mu bidda’-bidda’ iban malingkat”. Jimawab hi Abunnawas, “kunsum dum in suy suy labi makaibug iban malingkat dain sin dum yan.” 

0 comments: