Futuhul Ghaib [Pangukab pa amun Ghaib]


Sultanul Awliya’ Syeikh AbdulQadir Al-jailani
Lilayan hika-3

Apabila in hambuuk iypun sin Allah panulay-sulayan Niya, muna-muna sumulay tuud siya magpalappas sin baran niya daing ha panulay-sulay nasabbut atawa amun hal makasusa. Bang siya di’ magmumpaat, mangayu’ siya partulungan daing ha manga tau dugaing biya’ na ha manga Sultan atawa tau taga kawasa, manga tau dunya, manga tau altawan, iban bang in kaawnan niya nasakit madtu siya mangayu partulungan sin mangubat atawa magtatawal. Bang sambil ini di’ magmumpaat, ampa siya magbalik hi alup niya in bayhu’ niya pa Allah SWT sambil mangayu’ Kaniya. Salagi’ niya matabang in baran niya, in siya di’ mangayu’ partulungan ha tau dugaing. Salagi’ in partulungan sin tau dugaing makawa’ niya, in siya di’ mangayu’ partulungan daing ha Allah.
 
Bang siya di’ makakawa’ partulungan daing ha Allah, ampa siya magtuytuy mangayu’, sumambahayang, magduwaa, iban hitukbal in kabuhi’ niya iban hipu’ sin paghuwat-huwat salta’ maus pa Allah SWT, in Allah di’ tuud tumayma’ sin pangayu’ niya sahingga bugtuun niya in parsugpatan niya pa hal pagdunya. Hapaghuwas niya bugtuun in parsugpatan pa hal pagdunya, in katantuan iban hinang sin Allah lumahil labay daing ha tau yadtu sambil malappas na siya daing ha hal pagdunya. In makabutang kaniya tuput dakuman Ruh.

Ha darajat inidi’ niya kakitaan malaingkan hinang atawa kakahinang sin Allah iban hikatanum na ha laum atay niya in pamaratsaya sabunnal-bunnal niya palihalan Tauhid [Katunggal sin Allah].  Ha hakikat niya wayruun naghinang atawa nagpahibal atawa amun way nagpa kayba’ mapuas daing ha Allah SWT wayruun mangi’ iban marayaw, wayruun lugi’ iban way untung, iban wayruun paidda iban wayruun anughara’ iban wayruun panghapai, wayruun natambul iban wayruun naukab, patay iban buhi’, mulliya iban hina’, dayahan iban miskin, adapun in katantan ha laum lima sin Allah.

In iypun sin Allah SWT yadtu saparati bata’-bata’ ha laum ukuman sin ina’ niya atawa saparati tau miyatay amun sa’bu way kayba’ atawa saparati bula ha siki’ sin magpapanayam bula sipa’, simipa’ mataas, magda dumagan sin bula pa taas pa higad iban pagi’tung, daran nagpinda lugal iban kahalan. In siya wayruun upaya iban kusug. Daing ha sabab yadtu malanyap na siya gumuwa’ daing ha baran niya ampa sumud pa hinang sin Allah samata-mata.

In Iypun bihaini wayruun kakitaan dugaing mapuas daing ha Allah iban manga kakahinang niya. Wayruun kadungugan iban kaingatan mapuas daing ha Allah. Bang awn kakitaan niya hambuuk unu-unu, in kakitaan niya kakahinang iban hinang sin Allah. Bang siya makadungug atawa makaingat hambuuk unu-unu, kaingatan niya labay ha pangingat sin Allah. In siya anugharaan daing ha anughara’ sin Allah. Nakauntung na siya, karna’ sin suuk niya pa Allah. In siya ari-arihan iban mulliyahun. Rida’ na siya iban Allah. Magduruhun pa in suuk niya pa Tuhan niya. Magsusung da isab in lasa niya pa Allah. Magduruhun isab in sub niya ha laum magkannal pa Allah. Makatindug na siya ha Allah. Panduan siya sin Allah iban ari-arihan siya sin pakayan sahaya ilmu Allah iban ukabun na kaniya in hijab amun nakatabun kaniya daing ha manga Rahasiya’ sin Allah Maha Bassal. In siya makadungug iban makaingat tuput daing ha Allah amun Sataas-taas. Daran siya nagsusukul iban magsambahayang ha hadarat Allah SWT.

0 comments: