Abunnawas iban Unum Sapi'


Hambuuk adlaw, tiyawag hi Sultan Harun Al-Rashid hi Abunnawas mamayhu pa astana’. Bihaun ini bantugun sin Sultan in kapandayan hi Abunnawas. Pagsampay niya pa unahan sin Sultan, simumba na hi Abunnawas, ampa in Sultan nagtita, “wahai Abunnawas, magkalagihan aku unum sapi’ taga janggut amun maingat magbissara, makaraka kaw mari kaku’ ha laum sin timpu hangka pitu? Bang kaw di makara, punggulan ku in liug mu.

Maraw na tuan Syah Alam, jiyunjung sin iypun in titamu tuanku.
In katan mantiri ha astana amun nakahadir adlaw yadtu, nakapamung ha laum atay, “Matay nakan Abunnawas!”
Namaid na hi Abunnawas ampa minuwi’ pa bay, pagdatung niya pa bay, limingkud siya way kayba’ tiyatali’ niya in kabayaan sin Sultan. Nanimpus hangka adlaw way siya gimuwa’ daing ha bay, sampay in manga pangdaig nainu-inu. Gimuwa’ siya daing ha bay paglabay hangka pitu, amun had waktu dihil sin Sultan kaniya. 
Ampa siya miyadtu nag us-us pakatauran tau, ampa siya namung, “wahai manga bata’ ba’gu, adlaw ini adlaw unu?”
Hisiyu-siyu in makajawab bunnal lappasan niya, in makajawab laung tahanun niya. Timampal, wayruun misan hambuuk in nakajawab bunnal, way kapusan, diyugalan na kanila hi Abunnawas, “hat ma bihadtu pangasubu di’ kamu makajawab. Bang bihadtu kari kamu mamayhu’ kita niyu kan Sultan Harun Al-Rashid, ha supaya kaingatan natu’ in kasabunnalan niya.” Paghikakunsum, in panggung astana’ sin Baghdad nahipu’ sin tau amun mabaya’ sumaksi’ sin pagmatuyu’ hi Abunnawas magda unum sapi tagajanggut. 
Pagsampay pa unahan sin Sultan Harun Al-Rashid, simumba na siya pa Sultan ampa limingkud, ampa namung in in Sultan, “Wahai Abunnawas, hawnu na in sapi tagajanggut maingat magbissara yadtu?” Sila na ini tuanku Syah Alam.”
Wahai Abunnawas, hisiyu in tiyudlu’ mu kaku’ amun sila yaun?”
Huun, tuanku Syah Alam, asubuha na sila bang adlaw unu bihaun,” simambung hi Abunnawas.
Pagasubu sin Sultan, nyimata’ in manga tau yadtu di magsibu’ in jawab. Ampa namissarahan hi Abunnawas, “bang in sila ini manusiya’, tantu kaingatan nila adlaw ini adlaw unu. Duhun pa bang mu tuanku asubuhun sin adlaw dugaing, magduruhun na sila mahilu. Manusiya’ atawa binatang ka sila ini? ‘Amuna ini in sapi’ tagajanggut maingat magbissara yadtu, Tuanku.”
Nahaylan in Sultan kan Abunnawas sin ingat na muas daing ha hukuman. Daing sabab hadtu dihilan siya sin Sultan haddiya 5.000 dinar. 

0 comments: