Tausug biya' da kunu' Lannang?


Hawnu hawnu hadja binaybayan ha Pilipinas, ha Sulu, ha Malaysia, sambil pa Saudi Arabia awn hadja kabaakan natu' Tausug maguusaha. Bang ha Pilipinas agad latag in kahula'-hulaan. Awla labi na bang ha hula' Sulu iban Malaysia. Bakas kami nakapagsuysuy iban hambuuk Tausug malugay na ha Saudi Arabia laung niya kakuh malandag kunu' in Ista' tahay iban sin manga kaibanan kakaun Sug didtu. Sambil biyayta' niya kaku' bakas nahinang niya in magdagang tahay, batung, achara iban kaibanan pa. In tau ini professional, sumagawa' ha ngan sin paglag napaka way niya kiyaluman in magdagang bihadtu. Ha Malaysia damikkiyan, bang kaw maun pa laum KL makabaak hadja Tausug nagdaragang piyutu, tiyapa ista' iban kaibanan pa. Ayaw na kita magsabbut sin ha Sabah amun agad Tausug in magdaragang ha tabu' katan.

Manjari bandingun ta unu in piyagbiddaan sin Lannang iban Tausug. Bang hapagusaha sibu' in tagi sin Tausug iban Lannang. In tanda' niya ha Sabah hadja lawag kaw Lannang naguusaha awn hadja Tausug naghihinang kaniya. Atawa bang ha tabu' nagaabay in Lannag iban manga Tausug iban manga kaibanan bangsa. Bima'na way piyagbiddaan niya.

Nakabidda' hadja in Lannang ha pagupiksa' sin pagparagan sin usaha daing ha sibi'-sibi' sampay pa dakula'. In Lannang nakawa' nila in kapandayan maghinang Tumpukan sin Maguusaha. Hangkan na ayaw kita mainu inu hawnu hawnu hadja ha dunya ini mahang in di' kita makakita' sulat Lannang piyagngangan ha kadday. In tumpukan ini ma'lum na katu' taniyu amuna ini in nahinang dan kiyapagkawasa nila hapagusaha. In Lannang bang in siya makausaha subay ra isab in pagkahi niya makausaha labay hapagbisnes. Mahang in Lannang magpagadji ha Tausug, Melayu atawa unu unu pa bangsa mapuas daing kanila.

In Tausug bunnal awn tuyu' magusaha sumagawa' nahulug in Tausug hapagtibuuk magusaha iban magpaawn tumpukan amun maguupiksa' sin pagusaha sin Tausug ha kaluagan niya.  Bukun ta siyabbut in lannang bat sila in sarayaw-rayaw dain katu'. Sibu' da in Tausug iban Lannang nagbidda' hadja hakapandayan magpadagan sin pagusaha.

Yari in sahawi namu' pa manga sila pantuk na hapagusaha iban nagnanakura' Tausug:

1. Hinang kamu hambuuk system pagusaha amun magparuntungan (win-win) in katan bangsa Tausug.

2. Agsu' kamu pa manga sila Professional amun maingat ha "strategy" sin Bisnis labi awla hapagparagan sin system.

3. Awna niyu in paghalga' ha bangsa niyu misan in sila wayruun lamud hapagusaha niyu.

4. Pagpaawn kamu hambuuk "research team" magkikita' sin kahalan pagusaha sin Tausug labi awla ha 3 hula' Philippines, Sulu iban Malaysia.

Tubtub di naa in sahawi namu'..ganapi niyu man..

Kaputblag

0 comments: