Kabuhi sin Anak Paguy


Katluan tagpitu tahun nakalabay daing ha dum kapaganak kaku', wayruun da siyungan sin bangsa ku. In pangannal ku mabunnal na in bissara hi ama' bang laung na magsulut na in MNLF iban Parinta hi hatud tanakaw ha sasakatan sin Sundalu harap pa iskul. Sambil hadja pa adlaw yan in nakura' iyagaran hi ama' masi nalingug iban sin parinta. Mayta' baha'? Kaingatan niyu ra sayan.

I

n awal sin maas ku daing ha Lagasan Asibi, Maimbung, Luuk Kambing, Pata awn pa isab tiyu-tiyu Tapul. Naawn man in pagbunu' sin MNLF iban parinta Pilipinas in kabuhi' sin kami limbit di' na magtuna', ha masa yadtu ha laum pa aku tiyan hi ina'. Nakaabut man kami ha kawman Tuyang, adlaw rakuman in tagaran in pagguwa' ku pa alam dunya. Pagabut dum Haylaya hadji bihaini, nagkugdan iban 02 December 1976 limahil aku pa dunya. Sambat da hi Ina' misan bihadtu in sigpit sin kahalan wala' da isab siya kiyahunitan hapaganak kaku'. Baha' tabang na sin Tuhan pagka in hi ama' sa'bu hapagbunuan ha masa yadtu.

Piyangaan sabab daing hadtu, wala' na kami nakahula' nagbalik ha hula' sin kamaasan namu'. Misan hi ama' nakabalik pa hula' niya sa'bu na hakalamma sambil didtu na siya tiyanum ha tahun pagsulut na sin MNLF iban parinta.

In kasigpitan sin bilang tau paguy masi namu' pa niyananam sambil pa bihaun. Misan in MNLF nagsulut na daing ha nakalabay yaun in kami wala' da naparuli baha' pasalan sin naligap na in nakura' iyaagaran sin maas namu' hapagalupan sin manga bisita niya. Awn waktu magabughu' in manga kamanghuran ku, bang nila kakitaan in kaanakan sin kaibanan panaiban hi ama' ha MNLF maraw na in parasahan, maraw na in pagiskul. Magibug-ibug kami ha manga kaanakan sin sila masuuk ha nakura' sin MNLF didtu ha Pakistan nagiiskul, ha Kuala Lumpur iban sin ha kaibanan hula'. Bukun in hikaibug namu' bat mabaya' kami sumanyang iban magparasahan sagawa' sabab sin asal awn ha pikilan namu' mabaya' manugpati sin hinang apabila di' matalus sin kamaasan namu'. Sabab in hinang tungud pa maksud asal piyagwaris kamu'. Sabab in hinang magkawa' sin hula' daing ha lauman sin satru' wala' nasuku' sin hambuuk tau sagawa' parsukuan sin katan.

Bihaun kulang dakuman 3 tahun 40 tahun na aku ha dunya, kita' kuna in indajinis pakaradjaan jimatu ha bangsa ku. Di' kuna mahinang susun pa nakura' sin MNLF damikkiyan di' kura isab mahinang susun pa maas ku mayta' miyagad nagjihad ha babaan panji sin MNLF. Sagawa' ha masa ini bang di' na pahabaun sin Tuhan in ummul ku, hipagbin kura ha kaanakan ku in hula' bangsa iban agama subay hipagmahi iban di' pasaran ha lima sin manga sila muparrik daing ha maksud. Masi kupa katumtuman in kabtangan "Ayaw mu atura in nagnanakura' nagda rungan sin maksud, sagawa' in pandanga amun maksud".

Pa kabagayan ku anak MNLF ayaw kamu mainu-inu mayta' kami timuku ha SSDI. Bukun kami timuku ha ini bat dimugal kami sin way napaiskul sin MNLF sagawa' limamud kami ha ini sabab yari ri in kamahardikaan maluhay paragbusun. In tanda' niya yan in panji sin SSDI piyatitindug ha hula'. Bukun pa baha' yan tanda' sin mahardika' kita? Kaingatan namu' in hunit sin hinang ini sagawa' wala' namu' dihilan bu'gat sabab hapanali' namu' in magpaamu sin katan tuput tunggal da in Tuhan. Ayaw kamu manuhuma kamu' way bidda' wala' tuud na niyat namu' in mangalarak ha maksud sin bangsa misan biya' hanglup. Misan kami yari pa masi kiyabin ha hula' Malaysia, bukun nagmaksuri limamud na kami ha pikilan sin tau ri. In atay sin manusiya' tuput Tuhan in nakahati.
Ha laum sin SSDI ini yari ri in kabagayan hi ama' ku. Bang ku sila pagkakitaan biya' kura kikita' hi ama'. Kikita' ku in kagawgut nila ha maksud sin panji tiyaykuran nila.

Lugay hapagtukuhan sin hula', kita' ku in lingkat sin taga hula', in hunit sin tau way hula', in sigpit sin tau himuhula' naglalamugay iban satru'. Misan ku wala' nasud in luun sin pangatayan sin bangsa ku agad aku makaiyan in niyananam nila yaun biya' da sin kiyananaman ku.

Hangkan da tuwi in kamaasan ku wayruun buga' magatubang iban satru'. Hangkan da tuwi' hinda Panglima Hassan nagpatumu ha taas sin Bud Dahu', hangkan da tuwi hi Ustaz Abdurajak Janjalani imatas nagpasabil, hangkan da tuwi' hi Panglima Jikiri wala' imangkat panji puti' ha Milikan. Sabab sin kiyaingatan nila in sigpit sin tau pagkalawaan pamarinta iban pagpissukkuun sin satru'. Di' hikasipat in panindug sin manga tau yadtu!

Bihaun kiyaingatan ku mataud da isab kaanakan sin MNLF yan nagmamahi sin hula'. Mura-murahan misan biyadiin in kasigpitan niyanamam natu' iban maas natu' lugay hapagumbanan ha MNLF ayaw natu' yadtu hinangun sabab sin hikabunsi natu' ha hinang pagjimpulag ha karna' Hula' Bangsa iban Agama. Gampa in kitaniyu ini adlaw-adlaw maginternet. In manga katawtaymnghuran ha gimba Sug amun masi-masi imaatu ha parinta biya' da sin kiyalabayan sin kamaasan natu' tagna' in sigpit. Misan kitaniyu di' matibuuk hapagkuhibal bangman in atay natu' masugpat ha maksud amun piyag-asagan dugu' sin kamaasan natu'.

Malayu' pa in datungan sagawa' yanna kiyajamanan sin katan in Panji sin Hula' bang kugdanan sin hangin biya' da isab sin kaibanan panji lapid madtu mari.

Ha barakat sin bulan ini, iban barakat sin dum kapaganak kaku' bangman in kamahardikaan sin hula' iban ummat Islam sama-sama abutan natu'.

Salamat adlaw kalahil kaymu ya kaw ginhawa ku!

Magsukul Ya Allah

0 comments: