Janji' Subay Hipagtunay


Sapantun awn 7 tau magbagay makusug in pagkasilasa ha antara' nila. Ha bihadtu kahalan, naawn nila in pagjanji' ha antara' sin sila. In piyagjanjian nila di' sila makajari maggaus daing ha unu-unu na pakaradjaan manahut-maaslag. Wala' pa sila naputta sambil katurunan nila piyaagad ha pagjanji'. Hisiyu-siyu in dumugtul sin pagjanji' nila awn paratungun kanila bukun marayaw sin Allah SWT.

In kamatauran sin Bangsa Sug kiyahuhukutan sin ngan JANJI'. Bukun in nagjanji amun manga bangsa Sug bihaun sagawa' amun manga nagpanubu' nakauna iban amun manga nagpasaplag sin Agama Islam pa kapuan Sug. Ma'lum pa kaibanan bangsa Sug in hal ini, sagawa' mataud na in di' kumahagad karna' laung sin sila in yan hinang mangdahi pa hikapagshirik pa Tuhan. Awn da isab in di' magtunay sabab sin di' kahatihan in sila kiyahukutan sin Janji'.

In dagbus pagtunay sin Janji' sin kamaasan nakauna amuna in Pagduwaa Kaja, Pa Taas, Mandawsa' Akad iban sin kaibanan pa. In pagtunay sin Janji' laung hi Ustaz Ibnu Umar bukun hambuuk hipagshirik pa Tuhan karna' in pagtunay sin manga duwaa nasabbut nakabutang siya ha pagtuman sin Janji'.

In manga kamaasan sin Bangsa Sug nagjanji' biya' na kan Inni' Sayyed Abubakar, Inni' Mahadum, Inni' Alawi, Inni' Balpaki iban sin kaibanan pa barakatan nakaratung pa Kapuan Sug iban sin asal  na duun. Daing ha sabab yadtu in kaanak apuan sin manga sila ini subay tuud tumunay sin janji' ha supaya in kabuhi' nila bukun kasaummulan kiyahukutan sin janji'.

Awn naka kumahagad iban sin way in mahalga' awn pamaytai. Sagawa' kananaman da sin satiyap manunulang ha janji'. 

0 comments: