Abunnawas nagkissa ha Sultan IVHa dum hambuuk, in sultan nagdaak na isab kan Abunnawas pasugpatan in kissa niya makainu-inu iban makaajaib yadtu, amun nahinang kasusuban sin Sultan. Jimawab hi Abunnawas, “Iban kagaan sin atay, wahai Sultan marayaw iban masanyang…”

Diyungug sin iypun mu, wahai Sultan masanyang, in daraakun yadtu nagsuysuy ha Sultan sina’ bahawa in bata’ ba’gu yadtu namung:Nalugus in nakura’ magjajaga yadtu nagbangun daing ha katugan niya sambil nagdaak ha babai yadtu, “ayaw kaw maglugay-lugay, Subay mu ukabun in baul ini.”


Nagtagha’ isab in panagnaan baul in amun sung ukabun amuna in baul piyagluluunan kaku’. Ha waktu in manga daraakun nagda sin baul madtu pa nakura’ magjajaga yadtu, nalawa’ na aku ha sayu salta’ ha laum sin nabingaw nakalimug aku ihi’ sambil in ihi’ ku imanud na paguwa’ sin baul. Ampa namung in babai yadtu, “Wahai kaw magjajajaga, liyugi’ muna aku iban sin manga kaibanan maguusaha sabab sin nalarak na in manga kapanyapan hi Zubaidah. Sabab in baul ini liyuluunan sin tamungun niya indajinis walna’ salta’ iban hangka galun tubig jamjam. In luluunan sin tubig yadtu ba’gu hadja naasag tantu in tubig yadtu hikakangi’ ha walna’ sin manga badju’.


Namung in magjajaga yadtu,”kawaa na in baul ini ampa kaw kadtu, sagawa’ pagangkat hadja sin manga daraakun sin baul piyagluluunan kaku’, awn diyungug ku hambuuk suara, “Aduy, Aduy, khalifa, Khalifa!” Pagdungug ku sin suara ini, in jantung biya’ hantang himundung na naghibal. Pagubus yadtu diyungug kuna in Khlaifa nagasubu ha babai yadtu, “Hai kaw, unu in luun sin manga baul mu ini?”


Simambung in babai, “ Tamungun suku’ hi Zubaidah.”


Namung in Khalifa, “Ukaba katan kitaun ku.”


Pagdungug ku hadtu, kiyaingatan kuna di haini tumubtub na in riwayat ku. Pagubus yadtu diyungug kuna in babai namung pa khalifa, “Wahai nakura’ sin tau bariman, in manga baul ini piyagluunan sin tamungun iban kapanyapan hi Zubaidah, iban di’ siya mabaya’ in luun sin manga baul yan kakitaan misan hisiyu.”


Sumagawa’ in Khalifa limugus, “subay mura ukabun in manga baul ini, ha supaya ku kakitaan in manga panyap ha laum niya. Daha mari katan.”


Hapagdungug ku ha bissara sin khalifa yadtu, yakin na tuud aku sin simuuk na kaku’ in kamatay. Ampa iyangkat sin manga daraakun in baul madtu pa khalifa. Pagdatung pa khalifa iyukab niya na hambuuk hambuuk sambil tiyanding niya in manga tamungun iban sin kapanyapan sambil in nakapin hambuuk baul dakuman, baul amun piyagluluunan kaku’. Pagsayu ku iyangkat na aku sin manga daraakun diya madtu pa unahan sin khalifa, ha waktu yadtu namaid na aku ha kabuhi’, karna’ kiyananaman kuna in kaigan na aku u. Namung na in khalifa, “ukaba in baul ini ha supaya ku kakitaan unu in ha laum niya.” Daing ha sabab yadtu in manga daraakun us-us na miyadtu pa baul iban gawi magukab.


Sagawa’ in babai ini simagga’, “Wahai tuan ku, didtu nakaw magukab sin baul ini ha unahan hi Zubaidah sabab in ha laum yan rahasiya niya, iban labi mahalga’ kaniya in baul ini daing sin manga baul kaibanan.”


Pagdungug sin khalifa ha bayta’ sin babai yadtu, diyaak niya in manga daraakun hipaangkat in baul yadtu pa laum ampa in duwa daraakun us us na nagangkat sin baul tiyatapukan ku. Ha waktu yadtu agad aku di magparatsaya sin masi pa aku buhi’. In baul yadtu biyutang na ha hambuuk tampat ha laum sin astana’, in tampat piyagbutangan yadtu awn da isab daraakun magjajaga. In kiyarayaw sukud in magjajaga yadtu amuna in kakilahan ku. Nakasuuk man madtu kaniya diyaak niya aku magtuy paguwaun daing ha laum baul.


Pagukab niya sin baul, namung siya, “guwa’ na kaw sapat ampa kaw sakat pa taas di ha hagdan ini. Timindug na aku ampa gimuwa’ daing ha laum baul. Pagtambul niya hadja sin baul simakat na aku pa taas. In manga daraakun kaibanan nagangkat na sin manga kaibanan baul pa laum astana’, iyaagaran sin khalifa daing ha ulihan. Ampa nila iyukab katan in baul, adapun in khalifa limingkud ha baul bakas piyagtapukan ku. Pagubus yadtu timndug in Khalifa ampa simud pa laum tuud sin astana’.


Ha lugay yadtu limilingkud da aku iban sin simud nanahay na kalna’ sin buga’. Bukun da malugay in babai kalasahan ku simakat pa taas sambil namung kaku’, ‘Wayruun na unu unu kabugaan. Pagkugkuyag nakaw tagari rakuman dumatung hi Zubaidah kumita’ kaymu. Kalu kaw makakawa’ sukud marayaw sambil makawa’ mu aku.”


Nimaug na aku pa baba’ sambil limingkud na ha hambuuk lugal sibi’ sibi’. Ha lugay ku naglilingkud awn na simud hangpu’ daraakun, in katan biya’ sapantun bulan, pagubus yadtu timitindug ha laum sin duwa baris (line), in ha ulihan sin hangpu’ daraakun yadtu kawhaan isab daga manga matataas in daghal, miyamanaw nagaagad iban hi Zubaidah, amun agad na di makapanaw ha bu’gat sin panamung iban ari-arihan.


Simuuk man siya kaku’, in manga daraakan nasihag ampa kimawa’ lingkuran hi Zubaidah. Ampa niya tiyawag in manga daraakun, sambil in ha hinapusan niya aku na in tiyawag. Timudju na aku madtu ampa ku siyum in lupa ha unahan niya. Piyalingkud niya aku, sambil limingkud na aku ha unahan niya. Pagubus yadtu iyasubu niya na aku sin manga kahalan ku, sambil isab in aku nagjawab sin manga pangasubu niya.


Paghuwas yadtu gimaan in pangatayan niya kaku’ sambil siya namung, “sapahan ku ha ngan sin Tuhan, Wayruun na siya siya in pagpalaggu’ ku ha babai ini. In siya biya’ da anak ku luggiya’, hambuuk amanat amun hidihil sin Tuhan kaymu.” Ampa niya aku piyahula’ ha astana’ ha lugay hangpu’ adlaw.
Sumagawa in fajar gimuwa’ na. Hi Abunnawas wayna kayba, ampa namung in Sultan, “in suy-suy mu bunnal bunnal makainu inu iban malingkat! Laung hi Abunnawas kunsum dum in suy suy labi maglilingkat.” 

0 comments: