Entry to TN Tarasul Contest

TAUSUG (SULU PEOPLE)


Aliazer Abdurajim

Tausug in gulal
Ha dunya landu tampal
Bangsa way nakural
Sabab sin Tuhan Tunggal

Tausug tanyag
Taga pamarinta maluag
Giyatusan tahun iyad
Sin dugu’ magjijihad

Tausug maisug
Mataud nakabantug
Karna’ sin pagbawgbug
Ha hula’ Lupa’ Sug

Tausug pulna’
Bangsa mataud sawasa’
Misan nagsusupa’ mama’
Tuhan daran miyumukalna’

Tausug bugaan
Lumanggal apu’ hinang
Hipu’ sin pamulansang
Hipagbubudjaw saytan

Tausug nakabidda’
Asal daing tagna’
Misan hula’ hiluhala’
Wayruun pa nakakawa’

Tausug masabal
Hipu’ sin pagtawakkal
Misan way bugas sukal
Di’ magpangdihil sukkal


Tausug makasi
Pa bangsa Muslim pagkahi
Bayhu’ masawmbibi
Addat in piyalalabi

Tausug matakin
Magpakusug sin Yakin
Ilmu’ in hiyahambin
Misan wayruun siyn

Tausug matilusa
Mati’but magusaha
Masuwak magsadakka
Papagkahi nasusa

Tausug pantuk
Magbunu’ di’ magirup
Bang martabbat malarut
Dugu’ nyawa hituk

Tausug mapanday
Landu’ kasi magbagay
Misan jasad masalay
Ayaw bagay mabiyal

Tausug mati’but
Ha bissara magbaggut
Misan hat bali lituk
Ha atay ra hibaggut

Tausug naghuhuna’
Kasajahitraan makawa’
Ha manga nasabbut bayta’
Jukup na anughara’
Sin Tuhan MahaKutta’

Sandakan, Sabah Malaysia
10 Muharram 1431 / December 27, 2009

0 comments: