DIGMAAN SA ALAPAAP (Bud Dahu’)

Lyrics by MEHOL K. SADAIN
Music by EAZER PASTOR


I.

Panahon ng pananakop ng mga Amerikano
Sa malayang isla ng Jolo,
Timog nitong bansang arkipelago,
Umusbong itong dakilang kwento,
Sagupaan ng magkatunggaling prinsipyo.

II.

Ugat ng himagsika’y unti unting nabuo,
Dayuhan at Sultan sa kabilang dako,
Ang pinaglabana’y kalayaang isinuko,
Pera’t regalo’y kapalit ng pagkagupo
Ng kahariang hubad ang pinuno.

III.

Sedulang papel pinilit ng dayuhan
Sedulang pinunit ng taumbayan,
Mga sandata’y isuko, utos ng Sultan.
Di kami papayag, sigaw ng karamihan,
Aming kalayaa’y itataguyod, ipaglalaban.

Koro:

Tayo na sa Bud Dahu’
Ipamalas yaring lakas-tao
Wakasan na ang panloloko
Ng taksil na pinuno.
Kailanma’y wag tayo susuko
Sa banyaga at mga hunyango
Bangon! Lumaban na tayo!
Bangon! Magkaisa na tayo!

IV. 

Sanlibong katao ang kumawala,
Lalaki, babae, bata at matanda,
Nagkaisang humulagpos sa tanikala,
Nagsama-sama sa layuning tinadhana,
Kapit bisig tungo sa bayang Malaya.


V.

Araw ay umusad tungong takipsilim,
Pero mandirigma’y di natinag sa dilim.
Kris humahagibis sa kanyon ng kulimlim
Nagharap pusong pula at budhing maitim
Putok ng riple at pingkian ng talim.


Koro:


Tayo na sa Bud Dahu’
Ipamalas yaring lakas-tao
Wakasan na ang panloloko
Ng taksil na pinuno.
Kailanma’y wag tayo susuko
Sa banyaga at mga hunyango.
Lusob! Lumaban na tayo!
Lusob! Ipagtanggol ang Dahu!


VI.


Nang humupa ang usok at putok
Angat ng riple at bagsak ng gulok,
Mga bangkay nahandusay at nalugmok
Pagkatalo’y mariin na dagok
Sa nasang makalaya magpahuling tibok.


VII.


Bud Dahung puntod ng magigiting,
Mandirigma’y huling nakapiling,
Yaring sanggol ang siyang gigising
Yuyugyog sa bayang nakagupiling,
Babango’t uunat sa kanyang libing.


Koro:

Tayo na sa Bud Dahu’
Ipamalas yaring lakas-tao
Wakasan na ang panloloko
Ng taksil na pinuno.
Kailanma’y huwag tayo susuko
Sa banyaga at mga hunyango.
Laban! Ipagtanggol ang Dahu’!
Laban! Hanggang sa huling yugto!

Laban! Ipagbunyi ang Dahu! (Bud Dahu)
Laban! Hanggang sa huling yugto! (Bud Dahu)

Laban! Ipagtanggol ang kalayaan! (Bud Dahu)
Laban! Ipagbunyi ang kapayapaan! (Bud Dahu)
PAGPARRANG HA KAGABUNAN


(This is the contextual translation of “DIGMAAN SA ALAPAAP” [BUD DAHU’] to Bahasa Sug, by Benj Bangahan; the line measurement in the original Tagalog song has been followed as much as can be possible, in order to have an easy musical adaptation; special vowel characters have been used to help in the pronouncing of the words)

I

Ha waktu sin kapanglungkup sin manga satru’ Milikan
Ha Sūg hipu’ kalimāyahan
Ha sātan sin hula’ kanat kapuw-an
Kissa timubu’ ha pagbawgbug ngān
Pagdugpak sin manga bangsa nag-aatu pikilan.

II

In unud sin pagparrang nag-inut-inut naawn
Nagtaayun in satru’ iban sin ampun
Kalimāyahan diyagang amu yan in puun
Pilak iban dirihilan ganti’ sin panglumpun
Ha sultan kiyahukasan tamungun.

III

Sayrulla sin satru’ tūy piyanglugus
Piyrit sin raayat kātas waypuws
Nagtita in sultan hililla’ in pakukus
Di’ manjari, gasud sin manga usug puspus
Kalimāyahan bawgbugan hilabay ha bunu’ tangbus.

Lubaran (chorus):

Pa Būd Dahu’ na kita
Kusug raayat higuwa’ ta
Pangdupang subay hundungan na
Sin nakura’ anyaya
Pagtaalluk subay umiran ta
Kan satru’, kan panipu bangsa ka
Uwha’! Sūng na atuhan ta!
Uwha’! Mag-inumpung na kita!

IV

Iybuhan tau in taud naligad
Usug, babai, māas, bata’ wayna āg
Nagtayakkup katān in bilanggu’ hiyubad
Maksud kiyakadar duun nag-agad-agad
Tampat limāya sa’bit-buktun tiyukayad.

V

In suga nananap sūng pa kaluguban
Sa’ in dūm di’ makatanhud ha hulubalang
Kalis maghagunus ha kanyun biya’ ulan
Jantung laga imatu pa kaajājilan
Bulitik sulab pa kāyu sinapang.

Lubaran

Pa Būd Dahu’ na kita
Kusug raayat higuwa’ ta
Pangdupang subay hundungan na
Sin nakura’ anyaya
Pagtaalluk subay umiran ta
Kan satru’, kan panipu bangsa ka
Gubat na! Satru’ subay atuhan!
Gubat na! In Dahu’ subay bawgbugan!

VI

Paghupay sin asu iban timbak
Sintak sin sinapang, tigbas sin utak
Manga mayat nala’day bangkat-mamangkat
Diyaug sapantun sin siyampak
Ha pagmuhut limāya sampay tubtub galak.

VII

Būd Dahu’ tampat sin atay-punud
Pag-umban huli sin tau maisug
Yari in bata’ amun mangjugjug
Ha bangsa biya’ sapantun nakatūg
Supāya mangun iban mangdāisug.

Lubaran

Pa Būd Dahu’ na kita
Kusug raayat higuwa’ ta
Pangdupang subay hundungan na
Sin nakura’ anyaya
Pagtaalluk subay umiran ta
Kan satru’, kan panipu bangsa ka
Lubak! In Dahu’ bawgbugan
Lubak! Sampay pa hinapusan
Lubak! Dahu’ subay bansagan (Būd Dahu’)
Lubak! Sampay pa hinapusan (Būd Dahu’)
Lubak! Kalimāyahan bawgbugan (Būd Dahu’)
Lubak! Bantugun in kalimāyahan (Būd Dahu’)BATTLE OF THE CLOUDS
(Bud Dahu’)

English Translation of Digmaan Sa Alapaap
by MEHOL K. SADAIN


I.

T’was during the American invasion 
Of Jolo --- A free nation,
South of this archipelago,
This noble tale began,
This battle of clashing principles.

II.

Rebellion’s roots slowly grew
With aliens and the Sultan sharing a view. 
They fought over abandoned freedom, 
Exchanged and surrendered for money’s glam
By this naked ruler of the Kingdom. 


III.

The foreigners forced their paper cedula, 
On the people who ripped them to pieces.
Surrender your arms, the Sultan decreed,
“Never!” roared the masses,
“Our cherished freedom we will defend”. 


Chorus:

Onward to Bud Dahu’
Show them the people’s might.
End the duplicity
Of the treacherous leader,
Never surrender
To the aliens and the pretenders.
Arise and Fight!
Arise and Unite!


IV. 

A thousand people broke free
Men, women, children and old folks,
United, they broke the chains,
United in a common mission,
Arms linked for a free Nation.


V.

The day crept into dusk
But the warriors remained steadfast in the dark, 
Kris swished amidst dark cannon roars; 
The bloodied heart against the blackened conscience,
Rifle shots and sparks of warring blades. 


Chorus:

Onward to Bud Dahu’
Show them the people’s might,
End the duplicity
Of the treacherous leader.
Never surrender
To the aliens and the pretenders
Forward! Into the fight!
Forward, in defense of Dahu!


VI.

When smoke and gunfire subsided,
After the rise of rifles and the fall of the sword 
The dead lay fallen and vanquished.
Defeat’s intense blow shattered 
Freedom’s quest till final heartbeat.


VII.

Bud Dahu, graveyard of valor,
Last refuge of the sturdy warrior, 
The infant will rouse us,
Will shake this fallen nation,
And urge it: Arise from the grave.


Chorus:

Onward to Bud Dahu’
Show them the people’s might
End the duplicity
Of the treacherous leader.
Never surrender
To the aliens and the pretenders.
Fight! Defend Dahu!
Fight till the end!

Fight! In honor of Dahu!
Fight till the end!

Fight in defense of freedom!
Fight in honor of freedom!

-----------------------------------------------------

Wayna sabanding niyu di hapangatayan namu', Ya kamu manga Shuhada!
In dugu' niyu yari nanawag tawag kamu' pa alupun ha satru'
Misan dakuman pikilan, alta' bang di' na kagausan in sumud laum katian

Ha barakat sin pagbawgbug niyu, in anak apu' niyu di' tuud sumujud pa kafir, la’natullah
Gampa mapipis ha pagsabilan ayaw sin mapipis ha kasipugan..
Bangman kami mabiya' da kaniyu makadawhat ha limu' sin kamatay..0 comments: