Dugu' Pusaka'


Dugu’ ku, biya’ da kaniyu
Pula in walna’
Nanugpati kabuhi’ ku
Ha laum hilu’ hala’

Nagsubangan sadlupan bakas tanug
Dugu ku’ dimagan way diyaug
Indaginis manglungkup way nakaraug
Islam in piyamaggut hinang bawgbug

Dugu’ Pusaka’
Iyanughara’ sin Tuhan pa bangsa ku
Wiyawalnaan pula, isug nakabidda’
Pangaddatan sasanglitun duun limatta’

Lungbu’ ba’gu bati na kamu
Daing ha kahapungan sin katilibut niyu
Adlaw ini dugu’ ayari,
Kunsum dawhatun in adlaw ba’gu


Sharif Aliazer Sharif Abdurajim
September 23, 2008
Kg. Bahagia

0 comments: