Datung pa Sambuwangan

Lima tahun nakalabay wayra napinda ha pangatud ku in dagbus sin sambuwangan. Masi ra ha biyubutangan niya in manga bangunan iban jambatan amun tanug nakauna bilang jambatan dakula' bang di ra ha Mindanao iban Sulu. In ma tau magbabak iban magaangkat sin barang pamahatul sin baran nila, baha' bat iyanun in sila kapangandulan ha magangkat sin darahan sin tau pa baba' sin kappal. Pagdunggu' naman sin buli kappal magtuy kami limungtud nanaug, damikkiyan in manga daing ha jambatan pama sakat isab pa taas sin kappal. Paggiik sin siki ku pa simintu sin jambatan nagsukul pa Allah SWT sin piyaabut Niya nagbalik pa lupa' sambuwangan. Miyanaw na aku nanusul sin dan iyaatupan amun paglabayan sin katan pasinjil dumatung iban tumulak. Pagabut ku pa duhul sin dan iyaatupan kita' kuna hi Datu Uda iban sin manga tindug niya. Mayu' pa simintak na sin lima tanda' sin makakila da isab kaku' misan in kaawnan ampa kami nakapagkita'. 

Ubus man naggawgulgulan, miyanaw na kami harap pa paradahan sin Tumaga ha kid sin cine Plaza 1 nakauna. Agad aku isab nanahay hapagpanawan, sagawa' sabab sin puasa wayna hadja nagasip sin uhaw. Daing sin tagna' kapanaw namu' harap pa paradahan in pagsuysuy namu' kay Datu Uda' wayruun nakahundung gamman sambil pa taas jeep masi masi in lanab sin pagsuysuy namu'. Wayna kayba' sin manga haraig pasinjil, amura in pagkadungugan bissara  mapuas daing ha hibuk namu' amura in aqui lang iban pasahe lang ta pabor. Nakadagan man kulang labi 20 minit dimatung na kami pa Tumaga. Pagnaug miyanaw na isab kami pa laum kulang labi manga 5 minit panawun. Masuuk man pa bay kita' kuna in panji sin Sultaniyya sin Sulu timitindug. Wayna aku kiyublaan sin hal yadtu pasal asal na kami kiyabaytaan sin awn na panji napatindug ha sambuwangan. 
Pagsud pa laum bay, timuy ra kami limingkud ampa namayta' sin maksud iban prugram hinangun lugay ha Sulu. Alhamdulillah, in manga sabab manabab sin pagtibaw pa hula' natayma' marayaw hi Datu Uda', iban malaggu' in pagsarang sukulan sin diyungug niya in manga sahawi diyara daing ha Sabah. Ubus man nagsuysuy, timunay kami sin fardu' Juhur barjamaah ha langgal, nakabutang ha kid bay. Maraw isab tanam, tumunay naa sin fardu' wajib ampa magsugpat sin pagsuysuy misan biyadiin in kahalga' sin piyagbissarahan. 

Ubus simambahayang nagsuysuy nagbalik, sambil biyaytaan niya aku pagkunsum dumatung na hi Sharif Nel iban hi Mursid Salam, tibaw daing ha Bangladesh, pa Zamboanga. Ubus sin pagsuysuy namu' namaid aku magpaiban ha manga tau niya harap pa laum sambuwangan. 

Pagkunsum, subuh-subuh pa, nanaug na kami iban sin tindug ha Datu Uda' harap pa jambatan. Pagdatung simakat kami pa taas kappal gawi maglag na kanda Sharif Nel. Wayra kami isab kiyahunitan naglawag, Piyaglanggal namu man piyakila na aku hi Sharif Nel kan Mursid. Nanaug na kami ampa timuy pa Tumaga. Pagdatung pa bay himali hali na hi Mursid in kami kay Sharif Nel iban hinda Datu Uda naglalaylay ha guwa' sin indajinis bahana' nara nila daing ha Lupa' Sug. 


Pagabut mataas suga dima nagsuysuy hi Mursid kamu' kay Sharif Nel, iyasubu niya kami sin pasal hinang sin UTC iban unu in hikatabang niya. Wala' niya isab diyara in parinta sin Bangladesh, sagawa' bang baran niya saddiya siya tumabang ha tau Sulu sin kagaus gausan niya. Daing naman hapagusaha sambil papagagama. Pagabut lisag 2:30 hiyatud namu' pa airport. Ubus man nagbutas, miyadtu kami kay Sharif Nel pa Azenith Hotel gawi duma magbak kan utu' Tati sin Tausugnet daing ha ijin sin Allah SWT wala' kami nakapagbak sa'bu in bagay wala' duun. 

Ubus man nagbuka' awn piyabak kaku'hi Sharif Nel hi Professor Tahil sin Polyteknik College. Landu' aku kiyugan pasal in hambuuk maas ini, nagsusulat manuskrip pasalan addat bihasa' iban katampat tampatan ha Sulu. Mabaya' kami kimita' sin manuskrip niya sagawa' sabab sin waypa nasugi' marayaw tiyangguhan niya kami pa sambil maubus. Ha hinapusan sin pagkita' namu' diya niya kami pa bay niya didtu ha Mercedez sambil piyabuka' niya kami sin indajnis pagkaun amun kabiyaksahan sin tiyap-tiyap bangsa Tau Sug. Magsukul pa Allah sin waypa nalawa' in addat tabiat sin Tau Sug bihaini.

Pagkakunsuman nanaykud na kami kay Sharif Nel daing ha Sambuwangan harap pa Lupa' Sug.

0 comments: