Lingkat sin Bud Tumantangis

Pagabut hika 29 sin puasa limatun kami pa Lupa' Sug daing ha sambuwangan. Miyagad kami kappal Danica amun kappal kabiyaksahan na sin Tau Sug pagagaran harap pa Lupa' Sug. In pagkukulangan sin kappal agad taga tau katan. Gamman in hambuuk kulangan manga duwa tau in kimukulang. Ma'lum na pa katan satiyap haylaya in bangsa Muslimin hawnu-hawnu hula' makug makuyag tuud magsampang sin adlaw mulliya ini iban sin manga asu kampung nila ha hula'. Hangkan, misan dan magbangkat atawa kan ha lantay na kumulang hinangun da sin Tau Sug bangman sila makapaghaylaya ha Lupa' Sug atawa hawnu hawnu na binaybayan ha Sulu.
Jambatan tiyanggi ha waktu Subuh
Timulak in kappal lisag 8 sin dum. Agad in kappal laung sin bahasa "biya' da sin ha bay" sabab in dagat biya' isab sin lana ha kaha' in linaw. Miyabut man lapit adlaw, nagbati' na in kamatauran gawi magsahul. Sambil aku nagbati' na, himinang naman sin kiyawajib lagi' hangka adlaw rakuman in pagtangka'. Ubus nagsahul nakatug nagbalik, hangkaraih paman dimatung na pa jambatan Sug kulang labi waypa nagbang subuh ha masjid. In pasinjil awn na in nanaug awn da isab in nagpaadlaw pa. Simawa man in hula', nanaug na kami kay Sharif Nel ampa simakat traysikul tudju pa Buansa. Nakaratung kami pa Buansa, sa'bu pa sin tau ha Astana' natug. Lugay hapagbatian limingkud kami ha panggung sambil namatta' sin katilibut. Hangkarai' paman nakaguwa' na in tau ha astana'. Ha adlaw yadtu awn na naghaylaya didtu ha Buansa damikkiyan awn da isab in masi pa nagtatangka'.
Hinang sin ha Billukan
Ubus man nagsuysuy diya na kami madtu pa gimba-gimba gawi hi hatud pa bay duunan namu'. Pagdatung namu' pa bay, kiyublaan aku ha manga kabataan nagdara sinapang, ampa magtimbak pa taas. Wayna aku nangasubu bang mayta', ilagan kuna hadja bang sila magunu sin sinapang. Iyan aku sin tagdapu bay, "niyata na hadja bay mu kandi" ayaw kaw maluman. Ubus man nanghali-hali simud na aku pa laum bay. Pagkita ku awn sinapang M-14 ha higad lawang, in kainu-inuhan ku awn tumpung niya ha baba' - biya' hantang madtu M-14 double. Pagtukaw-tukaw "Air Gun" hadja yadtu in punglu' niya hulin. Ampa kami nagkatawa duun sin kaawam. Asal san laung nila mataud in magkalaung, sagawa' misan bihadtu punglu' hulin awn na miyatay iban nahaul. Bang kunu' ha Patikul, liyang na sin sundalu magda in manga kabataan madtu mari labi awla na bang pipinta maraw in sinapang. Sabab awn na nagmula Philippine Marines sin pagdara madtu mari. Misan bihadtu, in nabantug ku didtu amun paghinang sinapang. Tanda' in bangsa Tau Sug bang hambuuk adlaw awn makahindu' misan sinapang bunnal makahinang da.

Pagkakunsuman, mahinaat pa miyadtu na kami pa masjid sumambahayang haylaya. In kita' ku ba'gu, amun magda bugas ha undam hinangun hipagbuli' sin sadakka sin tau ha masjid. Pagdatung pa masjid in manga tau pama tagad kamu'. Nakalabay pila minit nagsambahayang na kami, ubus nagsambahayang piyatindug na in hutba'. In naghutba' imam sin UTC, in dahan paghutba, kamaasan. Daing ha panagnaan pa hinapusan sin hutba' liyalangan sin hatib. Misan di' kahatihan in inarab niya sagawa' bang dungdungan in sumud pa laum atay amuna in luuy sin paglangan. Laung sin imam UTC in kabiyaksahan kunu' sin kamaasan di' sila magtapsil sin hutba'. Misan kunu' maawn in pagtapsil atawa pagmaana subay na paghuwas sin sambahayang jumaat iban hutba'. Ubus naghutba' nagduwaa pa in imam ha laum sin masjid, misan in manga jamaah kaibanan naguwi na, in kaibanan isab didtu pa ha masjid nagtatagad sin dulang pagjamuhan dahun pa masjid. Nakahuwas man nagduwaa jiyamuhan namu' in dulang hipu' sin lamay iban biyugbug piyuputus ha dahun jati'. Bang bukun biyaksa magkaun biyugbug piyuputus sin dahun jati' maawn in pagduwa ruwa, pasal in dahun jati' yaun di' paghugasan lagi' bang aturun biya' marapaw. Sakali bang in biyugbug hikasungit na pa laum simud di' pa makainihan in duwa putus sin sarap.

Ubus man nangaun kaun nangjiyara na kami pa katawtaymanghuran ha Astana'. Ubus ampa aku isab nanibaw pa kalawlahasiyaan ha Tulay. Asal inasil na sin Haylaya in subay magjiyara jiyarahi. Misan pa in kaawnan niya nagbabanta bang awn dan sin hikapagsulut subay ha adlaw mulliya ini paawnun in pagjiyara jiyarahi iban paglawa' sin pananaman mangi' ha laum sin pangatayan.

In sumunud Pagjiyaraharap pa Kagimbahan Sug....

0 comments: